پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ماده ۱- در این آیین‌نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود:۱- قانون: قانون تعیین‌تکلیف وضعیت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 16 بازدید